industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA i ETRMA wzywają do opracowania ambitnego planu naprawczego dla sektora motoryzacyjnego

Ratowanie miejsc pracy przy jednoczesnej redukcji emisji

industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA i ETRMA wzywają do opracowania ambitnego planu naprawczego dla sektora motoryzacyjnego

Przez wiele dziesięcioleci europejski sektor motoryzacyjny był jednym z kluczowych filarów dobrobytu gospodarczego i społecznego Europy. Pośrednio sektor ten zapewnia zatrudnienie 13,8 mln pracownikom. Zakłady montażowe w Europie nadal produkują 1 na 4 samochody na świecie. Sektor ten jest wysoce innowacyjny i finansuje 20% badań przemysłowych w Europie. Europejski sektor motoryzacyjny stał się światowym liderem silnie zorientowanym na eksport. Jest bastionem europejskiego przemysłu i siłą napędową zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w całej Europie. Ze względu na znaczne powiązania gospodarcze z innymi sektorami w łańcuchu wartości, jego znaczenie dla zatrudnienia i wzrostu całej gospodarki jest oczywiste.

COVID-19 wywołał bezprecedensowy kryzys w tym sektorze, powodując trwający kilka tygodni zastój w produkcji i dystrybucji samochodów w Europie. Sprzedaż zatrzymała się, inwestycje spadły, a wprowadzenie na rynek nowych, czystych ekologicznie modeli odłożono na później. Jednocześnie organizacja pracy po pandemii zwiększa koszty produkcji.

Gospodarczy i społeczny wpływ kryzysu COVID-19 na sektor motoryzacyjny jest szczególnie dotkliwy. Dochody pracowników, mimo że pracują w skróconym trybie pracy, uległy zmniejszeniu, a przedsiębiorstwa stoją w obliczu szybkiego wypływu środków pieniężnych, ponieważ nie generują przychodów. Obecnie niewiele wiadomo o tym, co przyniesie przyszłość. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, sektorowi grozi bankructwo i restrukturyzacja na dużą skalę.

W czasie kryzysu finansowego (2008–2013) sektor motoryzacyjny stracił 440 000 miejsc pracy (w produkcji samochodów i na rynku wtórnym). Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, istnieje ryzyko, że liczba ta zostanie przyćmiona przez obecną recesję, która może być znacznie głębsza.

Dlatego też industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA i ETRMA, europejskie organizacje biznesowe i związki zawodowe tego sektora, wzywają Komisję Europejską do opracowania odważnego planu naprawczego tej branży. Plan taki powinien mieć dwa cele. Po pierwsze, przywrócenie branży na właściwe tory poprzez stymulowanie sprzedaży i ożywienie produkcji, a po drugie, wspieranie branży w jej dążeniu do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, w oparciu o Zielony Ład i cele klimatyczne Europy.

Do tej pory sektor ten w znacznym stopniu inwestował w przejście do nowego paradygmatu neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i cyfrowej gospodarki: w tym alternatywne układy napędowe, akumulatory, samochody podłączone do internetu, usługi w zakresie mobilności i zautomatyzowane prowadzenie pojazdów. Branża może wnieść rzeczywisty wkład w Zielony Ład i złagodzenie kryzysu klimatycznego. Jednak ze względu na COVID-19 potrzebne jest silne wsparcie ze strony rządów poszczególnych państw i Komisji, aby pomóc sektorowi w dokonaniu niezbędnych inwestycji w odchodzeniu od paliw kopalnych, przy jednoczesnym wspieraniu europejskich miejsc pracy i utrzymaniu jego wkładu w unijny eksport i dobrobyt społeczny obywateli Unii Europejskiej.

Aby sprowadzić ten sektor z powrotem na właściwe tory i umożliwić mu wyjście z recesji, pilne potrzeby europejskiego sektora motoryzacyjnego obejmują:

 • Skoordynowane środki mające na celu wsparcie ponownego uruchomienia branży, w tym rynku wtórnego, wraz ze zharmonizowanymi wytycznymi dotyczącymi środków zapobiegawczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy; potrzebna jest także koordynacja, aby uniknąć dalszych zakłóceń w zaawansowanych łańcuchach dostaw w sektorze motoryzacyjnym.
 • Wsparcie dla rentownych firm w celu utrzymania ich odporności. Aby zapobiec utracie płynności aktywów osieroconych, wsparcie płynności musi być utrzymywane tak długo, jak jest to potrzebne: pomoc państwa, gwarancje inwestycyjne, ulgi podatkowe, kredyty preferencyjne.
 • Wspieranie przedsiębiorstw w utrzymywaniu/rozwinięciu ich kapitałów ludzkich, przy jednoczesnym zachowaniu dochodów i bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników, np. poprzez kontynuację skróconego czasu pracy związanego z podnoszeniem kwalifikacji.
 • Wprowadzenie/wzmocnienie tymczasowych środków stymulujących popyt poprzez programy odnowy pojazdów, które są koordynowane na poziomie UE i wspierane finansowo przez Komisję. Środki te powinny kwalifikować się do korzystania z najnowszych technologii, a ponadto powinny być zróżnicowane w zależności od bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej w oparciu o certyfikowane emisje CO2. Potrzebny jest bodziec popytowy do ponownego uruchomienia linii montażowych i zachowania miejsc pracy. Powinien on również przywrócić przedsiębiorstwom zdolność do generowania przepływów pieniężnych, które są im potrzebne do inwestowania w zrównoważoną przyszłość.
 • Uwzględnienie tych nadzwyczajnych okoliczności przy ocenie wpływu reform regulacyjnych na sektor.

Aby wesprzeć sektor w przejściu na gospodarkę cyfrową i niskoemisyjną, zwracamy się do Komisji Europejskiej o podjęcie następujących działań:

 • Rozwijanie i utrzymanie wiodącej pozycji technologicznej poprzez ambitne programy technologiczne mające na celu wspieranie przejścia na technologie cyfrowe i niskoemisyjne.
 • Zapewnienie wsparcia inwestycyjnego (dotacje, pożyczki, kapitał własny) w zakresie wprowadzania na rynek nowych zrównoważonych technologii.
 • Przyspieszenie rozwoju infrastruktury ładowania i ponownego tankowania samochodów osobowych, samochodów dostawczych i pojazdów użytkowych w miejscach publicznych i prywatnych, oraz zapewnienie co najmniej 2 mln punktów ładowania i stacji paliw w całej UE dla wszystkich typów pojazdów, jak wskazano wcześniej.
 • Wprowadzenie/wzmocnienie zachęt rynkowych w celu promowania asymilacji alternatywnych układów napędowych.
 • Promowanie współpracy i sojuszy branżowych w celu podziału kosztów rozwoju i wprowadzania na rynek nowych technologii niskoemisyjnych.
 • Ułatwianie inwestycji w infrastrukturę cyfrową nowej generacji jako kluczowy czynnik umożliwiający bardziej niezawodną łączność między pojazdami.
 • Wykorzystanie innowacyjnych zamówień publicznych do wspierania popytu i wprowadzania nowych innowacji na rynek.
 • Zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, a także w produkcję akumulatorów, wodoru i niskoemisyjnych paliw płynnych w Unii Europejskiej.
 • Rozwój gospodarki obiegowej związanej z łańcuchem dostaw w sektorze motoryzacyjnym (recykling, ponowna produkcja, ponowne wykorzystanie).
 • Wspieranie wielu MŚP branży motoryzacyjnej w ponownym zdefiniowaniu ich pozycji w łańcuchu wartości w szybko zmieniającym się krajobrazie motoryzacyjnym.

Ponieważ kryzys COVID-19 ma poważne konsekwencje dla miejsc pracy, industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA i ETRMA, wzywają do zorganizowania odpowiedniego przejścia dla każdego pracownika dotkniętego restrukturyzacją. Należy znaleźć rozwiązania poprzez odpowiednio wczesne przewidywanie zmian, skuteczny dialog społeczny na wszystkich szczeblach, aktywną politykę w zakresie rynku pracy, podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz wspieranie planów przebudowy dla regionów motoryzacyjnych.

industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CEPA, CECRA i ETRMA nalegają, aby w najbliższym europejskim planie naprawy gospodarczej zwrócono należytą uwagę na sektor, który już dokonał dużych inwestycji w okresie przejściowym i który ma ambicje kontynuować te inwestycje po pokonaniu kryzysu COVID-19. Aby ratować miejsca pracy i przedsiębiorstwa, należy podjąć zdecydowane działania w celu zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej, powstrzymania bankructw i zapobiegania masowym zwolnieniom. Ambicją UE powinno nadal być utrzymanie pełnego łańcucha wartości w unijnym sektorze motoryzacyjnym. Pozwoliłoby to UE na utrzymanie silnej pozycji europejskiego sektora motoryzacyjnego oraz naszej wiodącej pozycji na świecie w dziedzinie ekologicznie czystych pojazdów, realizację celów klimatycznych oraz utrzymanie/tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Wreszcie, ożywienie w sektorze motoryzacyjnym przyniesie pozytywny efekt domina dla całej gospodarki.

 

Uwaga dla redaktorów: Zestawienie informacji na temat unijnej branży motoryzacyjnej

 • 13,8 milionów Europejczyków pracuje w sektorze motoryzacyjnym, co stanowi 6,1% wszystkich miejsc pracy w UE.
 • 11,4 % miejsc pracy w przemyśle wytwórczym UE – około 3,5 mln – znajduje się w sektorze motoryzacyjnym.
 • Podatek od środków transportowych przynosi rządom 440,4 mld euro na głównych rynkach europejskich.
 • Branża motoryzacyjna generuje nadwyżkę handlową UE w wysokości 84,4 mld euro.
 • Obroty generowane przez branżę motoryzacyjną stanowią ponad 7% unijnego PKB.
 • Inwestując 57,4 mld euro rocznie w badania i rozwój, sektor motoryzacyjny wnosi największy prywatny wkład w Europie w innowacje, stanowiąc 28% całkowitych wydatków UE.
 • Flota samochodowa UE starzeje się z roku na rok. Samochody osobowe mają obecnie średnio 11,1 lat, samochody dostawcze 11 lat, a ciężkie pojazdy użytkowe 12 lat.

Uwaga dla redaktorów: O organizacjach

industriAll European Trade Union jest federacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników sektora metalowego, chemicznego, energetycznego, wydobywczego, tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego oraz pokrewnych branż i działalności. industriAll Europe reprezentuje 7 milionów pracujących mężczyzn i kobiet zjednoczonych w 180 krajowych filiach związków zawodowych w 38 krajach europejskich.

Kontakt: Andrea Husen-Bradley, prasa i komunikacja, [email protected], +32 473 73 43 63, www.industriall-europe.eu

ACEA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów, reprezentuje 16 głównych europejskich producentów samochodów osobowych, samochodów dostawczych, ciężarówek i autobusów: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars oraz Volvo Group.

Kontakt: Cara McLaughlin, Dyrektor ds. komunikacji, +32 485 886 647, [email protected], www.acea.eu

CECRA jest europejską federacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia zawodowe, które reprezentują interesy przedsiębiorstw zajmujących się handlem i naprawą pojazdów silnikowych oraz Europejskich Rad Dealerów. CECRA reprezentuje w skali europejskiej 336 720 przedsiębiorstw zajmujących się handlem i naprawą pojazdów silnikowych. Razem zatrudniają 2,9 miliona osób.

Kontakt: Bernard Lycke, Dyrektor Generalny, +32 475 932 693, [email protected], www.cecra.eu

CLEPA, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Samochodów, reprezentuje ponad 3 000 firm dostarczających najnowocześniejsze komponenty i innowacyjne technologie dla bezpiecznej, inteligentnej i zrównoważonej mobilności, inwestując ponad 25 miliardów euro rocznie w badania i rozwój. Dostawcy motoryzacyjni w Europie zatrudniają bezpośrednio i pośrednio prawie pięć milionów osób na całym kontynencie.

Kontakt: Pilar Perez, Dyrektor ds. komunikacji, +32 478 949 159, [email protected], www.clepa.eu

ETRMA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy reprezentuje prawie 4 400 firm w UE, zatrudniając bezpośrednio około 370 000 osób. Globalna sprzedaż członków korporacyjnych ETRMA stanowi 70% całkowitej światowej sprzedaży, zajmując silną pozycję w zakresie produkcji i badań w UE i krajach kandydujących, z 93 zakładami produkującymi opony i 17 centrami badawczo-rozwojowymi.

Kontakt: Fazilet Cinaralp, Sekretarz Generalny, +32 475 34 83 71, [email protected], www.etrma.org

Ceemet reprezentuje pracodawców z branży metalowej, maszynowej i technologicznej wEuropie. Organizacje członkowskie reprezentują 200 000 przedsiębiorstw w Europie, zapewniając ponad 17 milionów bezpośrednich i 35 milionów pośrednich miejsc pracy. Ceemet jest uznanym europejskim partnerem społecznym na poziomie sektora przemysłowego, promującym globalną konkurencyjność przemysłu europejskiego poprzez konsultacje i dialog społeczny.

Kontakt: Chetan Corten, Dyrektor ds. komunikacji, +32 472 25 02 28, [email protected] , www.cemet.org


[+dr.title+]

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA)