Przemysł czeka na realne wsparcie w kryzysie

Przemysł czeka na realne wsparcie w kryzysie

Obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce oraz na świecie zagraża  gospodarce, w tym przemysłowi. W wielu miejscach pracy w związku z pandemią ograniczono lub zawieszono produkcję. Bardzo mocno odczuwa to  polski przemyśle   zatrudniający  ponad 3,2 mln osób, co stanowi ok. 20% w zatrudnieniu ogółem w Polsce, i którego wartość produkcji sprzedanej wynosi przeszło 1,5 bln PLN. Forum Rozwoju Przemysłu przekazało postulaty oraz propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw rządowi i parlamentowi.

– Widzimy, że rząd przygotowuje propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, ale niestety proponowane rozwiązania są niewystarczające i nie odpowiadają na realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Przede wszystkim potrzebujemy mechanizmów zabezpieczających stworzone przez nas miliony miejsc pracy, tak by obecny kryzys gospodarczy nie przerodził się w kryzys społeczny – wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjator i Przewodniczący Forum Rozwoju Przemysłu.

Przemysł jako sektor zajmuje pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22%-owym udziałem. Duże zakłady przemysłowe są też głównym partnerem dla transportu oraz sektora MŚP.

– Uważamy, że w obecnej sytuacji tylko równe traktowanie wszystkich grup przedsiębiorców przyniesie oczekiwane efekty. Jeśli duże firmy upadną lub znacząco ograniczą działalność to mniejsze nie będą miały zamówień. W naszej opinii pomoc udzielona wszystkich grupom przedsiębiorstw będzie zgodna z prawodawstwem unijnym w kontekście dozwolonej pomocy publicznej. – dodaje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, współtworzący Forum.

Forum Rozwoju Przemysłu jako platforma współpracy kluczowych organizacji przemysłowych w Polsce przekazało Prezesowi Rady Ministrów postulaty w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w kwestiach finansowania, podatków, infrastruktury czy stosunków pracy – wśród nich m.in. apele o:

1)    Wprowadzenie mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału.

2)    Przejęcie przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej.

3)    Przejęcie przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaty 60% wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r.

4)    Umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. – VAT, PIT, CIT, ZUS. 

Wszyscy Partnerzy FRP mają pełną świadomość, iż to właśnie od jakości wsparcia przemysłu w trudnych chwilach pandemii koronawirusa zależą możliwości podtrzymania tego filaru i zaplecza nowoczesnej gospodarki.


[+dr.title+]

 


Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym. Forum powstało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) i stanowi przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń z komponentem legislacyjno-rzeczniczym. Głównym celem Forum jest jak najlepsza reprezentacja tak ważnej gałęzi gospodarki jaką jest przemysł, w relacji z administracją państwową, jak i europejską.

Do Forum należą aktywne organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce: Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego oraz Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Źródło: Forum Rozwoju Przemysłu